ปีบริหาร 2538 - 39
บริการสโมสร

-

บริการชุมชน

บูรณะวงเวียนน้ำพุสุริยะเดช
มอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ปลูกต้นไม้ ณ ท่าฉัตรไชย

บริการเยาวชน

โครงการ Save the sea trip

บริการอาชีพ

-

ระหว่างประเทศ สโมสรคู่มิตร RC Gwang Myeong East 3690
YE Out bound / In bound รวม 6 คน
กิจกรรมหารายได้ เดี่ยวไมโครโฟน โน๊ต อุดม แต้พานิช